0453 After lunch, we take a train to nearby Horyu-ji.jpg Previous  Next
0453 After lunch, we take a train to nearby Horyu-ji